Images-loading
Images

Missie en visie

Images

Missie

Plezierig engagement, dat wil Jeugddienst Don Bosco zijn.

Door jongeren (12-30 jaar met focus op 15-25 jaar) uit te dagen tot vrijwilligerswerk op maat, vormingsinitiatieven en andere zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding aan te bieden, wordt een bijdrage geleverd aan hun totale ontplooiing. Zo worden ze gevormd tot weerbare, sociaal geëngageerde jongeren, die hun plaats in de maatschappij durven innemen en deze mee vorm willen geven.
Als organisatie laten we ons inspireren door het opvoedingsproject van Don Bosco. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten die aan de basis liggen van onze werking en die zich uiteindelijk vertalen in de visie van de Jeugddienst.

Uitgangspunten

Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Onderlinge communicatie en dialoog met volwassenen, evenals een kritische reflectie op de maatschappij zijn hierbij belangrijke hefbomen. Vanuit de denk- en werkwijze van Don Bosco kiezen we ervoor om in functie van een integrale benadering jongeren vier ruimtes aan te bieden:

  • een ‘eigen’plaats, waar jongeren zich thuis mogen voelen en waar ze de ruimte of mogelijkheid krijgen om zichzelf te kunnen zijn, hun gevoelens te mogen uiten en hun eigen persoon gestalte kunnen geven.
  • een ‘leer’plaats, waar jongeren de ruimte en mogelijkheid krijgen om hun vaardigheden en kennis uit te breiden, waar ze leren verantwoordelijkheid op te nemen voor de hen omringende werkelijkheid, waar ze vaardig worden om op een participatieve en kritische wijze deel te nemen aan de maatschappij.
  • een ‘speel’plaats, waar jongeren leeftijdgenoten mogen ontmoeten, in gesprek en discussie kunnen gaan, relaties leren leggen, verbondenheid kunnen toelaten, samen dingen kunnen beleven en opzetten.
  • een ‘zin’plaats, waar jongeren ruimte en mogelijkheid vinden om op zoek te gaan naar de grond van hun bestaan, naar zingeving, naar de zin van hun leven.
tekstfoto
Images

Visie

Centraal in het denken en doen van Jeugddienst Don Bosco staan de jongeren en hun inzet voor kinderen en leeftijdgenoten. Het ‘plezierig geëngageerd zijn’ omvat de keuze om jongeren ten volle medeverantwoordelijk te laten zijn in de uitbouw en realisatie van hun werking. Dit engagement vindt haar oorsprong in het vierluik vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving, geïnspireerd door een christelijke visie op mens en wereld.

Jongeren en vrijheid

Jongeren zijn dynamische mensen die zich ontwikkelen tot een integraal en uniek persoon. Dat veronderstelt een groei in persoonlijke vrijheid. Zelfs al hebben zij nog niet direct een ideaal voor ogen, toch willen zij vrijheid verwerven. Daartoe moeten jongeren de nodige ruimte en middelen krijgen. Dit staat echter nooit los van de maatschappij waarin zij staan. Dit omvat een dubbele uitdaging; enerzijds jongeren ondersteunen bij hun integratie in de maatschappij en anderzijds hen kritisch- opbouwend te leren zijn naar deze maatschappij toe.

Jongeren en verantwoordelijkheid

Vrijheid die absoluut wordt, is de grootste onvrijheid. Verantwoordelijkheid zorgt voor het juiste evenwicht. Daarom dient men jongeren de ruimte te bieden om verantwoordelijkheid in te oefenen in zeer concrete situaties, aangepast aan hun leeftijd en de reeds verworven vaardigheden. Door verantwoordelijkheid op te nemen worden jongeren uitgedaagd om de maatschappelijke context vorm te geven en tegelijkertijd op te komen tegen onrechtvaardige systemen, armoede en verdrukking.

Jongeren en verbondenheid

Jongeren staan niet alleen in het leven. Ze dienen de kans te krijgen om verbondenheid te ervaren, zodat zij op hun beurt verbondenheid leren integreren in hun bestaan. Deze verbondenheid mag niet beperkt blijven bij de eigen groep van leeftijdsgenoten, maar dient open getrokken te worden naar de ruimere maatschappij.

Jongeren en zingeving

Heel wat jongeren zijn op zoek naar ‘zin’ in hun leven, naar wie zij kunnen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de ruimere wereld waarin zij staan. Het is dan ook van fundamenteel belang jongeren te laten aanvoelen en te laten zoeken naar wat zij waardevol vinden in het leven, naar waar zij voor staan, hoe ze hun eigen leven zin kunnen geven. Het komt erop aan jongeren te bekwamen in het ontwikkelen van hun identiteit ten aanzien van sleutelproblemen van het leven en samenleven.

We kiezen er voor om deze vier waarden via een speelse, creatieve en ervaringsgerichte aanpak gestalte te geven.

"Het is fijn om te merken dat vakantiewerkingen op zoek zijn naar materiaal om bezinningsmomenten en avondwoordjes uit te werken. De Koffer is daarbij een goede hulp"

Koen - De Koffer